Introductie: De opmars van de Grote Gele Kwikstaart in Noord-Brabant
Een nieuwkomer
Tot 2000 was de Grote Gele Kwikstaart in de provincie Noord-Brabant een uiterst zeldzame broedvogel, die in veel jaren zelfs geheel ontbrak.
Vanaf de eeuwwisseling begon de soort echter met een opmerkelijke opmars. Inmiddels broeden bijna 50 paar in de provincie!


Onderzoek populatie
In 2006 startte de Stichting ‘Vogels in Brabant’ een provinciaal onderzoek naar de verspreiding van de Grote Gele Kwikstaart. In 2007-2010 is de populatie-ontwikkeling van deze nieuwkomer op de voet gevolgd. De vorstperiode's van de winters 08/09 en 09/10 hebben een kleine terugval veroorzaakt. Welke invloed zal de winter van 10/11 hebben?
Meer over het onderzoek en de resultaten leest u
hier.
Ecologie
In welk habitat zijn deze vogels te vinden en waar broeden ze?
Grote gele kwikstaarten zijn liefhebbers van stromende beken met stenen of zandbanken. Hun voedsel dat voornamelijk bestaat uit insecten en insectenlarven zoeken ze vooral langs de waterlijn. Broeden doet de soort in holtes.
Meer over habitat en broedbiologie leest u hier.


Bescherming
In 2008 is het project "Nesthulp Grote Gele Kwikstaart" gestart. Het Brabants Landschap heeft een vergoeding beschikbaar gesteld voor vrijwilligers die een nestkast willen plaatsen in hun regio.
Dit project wordt financieel ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.
Over deze nesthulp en wat u kunt doen leest u
hier.Beheer
Beekherstel, het her-meanderen van gekanaliseerde beken en de aanleg van vistrappen, zijn voorbeelden van ingrepen waarvan de soort profiteert.
Dergelijke beekherstel-projecten van de waterschappen (zoals waterschap de Dommel) zijn van enorm belang. Op kleinschaliger niveau kan met oever-onderhoud gericht op het niet laten dichtgroeien de natuurkwaliteit worden verbeterd.
Over meer natuurlijker waterlopen en wat u kunt doen leest u hier.Meedoen
Voor het opsporen van broedparen en controleren van hun broedsucces zijn volhardende tellers nodig.
Daarnaast is het nesthulp project volledig afhankelijk van vrijwilligers.
Wilt u meedoen of heeft u opmerkingen of vragen? . . . stuur een email via contact.
Ambassadeur
...als Grote Gele Kwikstaarten langs een beek wonen, dan is de natuur kwalitatief goed...

de Grote Gele Kwikstaart is in het jaar van de Biodiversiteit 2010...

door Waterschap De Dommel uitgeroepen tot "ambassadeursoort"

Laatst gewijzigd 18/11/2012

eco-on-site